Vpis v 1. razred za šolsko leto 2020/21 bo potekal v torek, 11. 2. 2020 in sredo, 12. 2. 2020, od 8. do 12. ure in od 16. do 19. ure. Vpisujemo otroke, rojene v letu 2014. Vpis bo potekal v šolski svetovalni službi (I. nadstropje).

Natalija Plajnšek, ŠSS

Vpis bo potekal:

–  v dopoldanskem času od 8.00 do 12. ure, v sejni sobi (I. nadstropje); oba dneva.

–  v  popoldanskem času od 16.00 do 19. ure, in sicer v sejni sobi in v sobi šolske svetovalne službe (I. nadstropje).

 

Vpis je obvezen za otroke, ki so rojeni od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

Starši otroka vpišejo v matično osnovno šolo. Vsi tisti starši, katerih otrok glede na stalno bivališče sodi v drugi šolski okoliš, vendar želijo otroka vpisati na OŠ Trnovo, naj oddajo vlogo na šolo (obrazec lahko dobijo v šolski svetovalni službi).

Starše prosimo, da s seboj prinesejo otrokov izpisek iz rojstne matične knjige ali otrokov osebni dokument.

Starši morajo vpisati v 1. razred osnovne šole otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost šest let. Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. Če odložitev šolanja predlagajo starši oziroma zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Na podlagi Zakona o osnovni šoli imajo starši pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo. Za svojega otroka lahko organizirajo izobraževanje na domu. V tem primeru mora biti otrok vpisan v eno izmed osnovnih šol, ki vodi dokumentacijo o njegovem izobraževanju na domu.

Vpis otrok v 1. razred osnovne šole za javne šole glede na šolske okoliše podrobneje ureja Uredba Vlade RS o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99, 134/03, 37/16 in 4/18; v nadaljevanju Uredba).

Praviloma je  velikost šolskega okoliša usklajena z zmogljivostjo šole, to je z največjim možnim številom učencev, ki jih šola v skladu z normativi razporedi v oddelke, upoštevajoč učilnice in druge prostore, potrebne za izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja v eni izmeni.

Starši svoje otroke lahko vpišejo v šolski okoliš glede na stalno ali začasno prebivališče.

Starši lahko vpišejo otroka v 1. razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če šola, v katero želijo vpisati otroka, s tem soglaša in če so izpolnjeni pogoji, skladno z Uredbo.

Vpis v 1. razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva, se izvede tako, da starši vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis. O vlogi za prepis odloča zaprošena šola, vendar je predpisano obvezno posvetovanje s šolo šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva.

Šola lahko soglaša s prepisom otroka oziroma učenca, če s tem ni kršena, glede na zmogljivosti šole, primarna pravica drugih staršev, da vpišejo otroka v šolo v svojem okolišu, to nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov oziroma zagotavljanja novih prostorov, se s tem v šoli v šolskem, okolišu. kjer učenci prebivajo, ne zmanjša število učencev oziroma oddelkov, kar bi imelo za posledico spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.

Šola, na katero so starši naslovili vlogo za prepis, je dolžna o tem odločati najkasneje v tridesetih dneh od dneva, ko je prejela vlogo. Če vlogi staršev ugodi in izda soglasje za prepis, mora o svoji odločitvi pisno obvestiti starše in šolo v šolskem okolišu, v katerem učenec prebiva. Na enak način mora šola obvestiti starše in šolo otrokovega matičnega šolskega okoliša ob zavrnitvi vloge za prepis.

Pri vpisu otrok v 1. razred so ljubljanske osnovne šole dolžne ravnati skladno z Uredbo in poskrbeti za enakomerno zasedenost osnovnih šol in uravnoteženo prehajanje učencev med šolami različnih šolskih okolišev.

Šolski okoliš Osnovne šole Trnovo zajema naslednje ulice in hišne številke:

AŠKERČEVA CESTA 1, 5, 7, 9, 13, 15, 17,
BARJANSKA CESTA od 1 do 16,
BOGIŠIČEVA ULICA od 1 do 11,
BORSETOVA ULICA 4, 6, 8, neparne od 9 do 17,
CESTA NA LOKO 3, 3/a, 5, 7/a, b, od 8 do 36, 37, 37/a, b, c, 39, 39/a, 41,
EIPPROVA ULICA neparne od 1/a do 23,
EMONSKA CESTA 8, 10, 11, 12, 18, 25, 27,
FINŽGARJEVA ULICA 2, 6,
GRADAŠKA ULICA parne od 2 do 30,
GROHARJEVA CESTA od 1 do 15,
JELOVŠKOVA ULICA od 1 do 26,
JERANOVA ULICA od 1/a, b, c, d, e do 25,
KARUNOVA ULICA 1, 3, parne od 4 do 16,
KLADEZNA ULICA od 1 do 24,
KOLEZIJSKA ULICA od 1 do 24,
KRAKOVSKA ULICA od 1 do 22, neparne od 23 do 39,
KRAKOVSKI NASIP parne od 2 do 26,
LAMPETOVA ULICA od 6 do 19,
LAYERJEVA ULICA 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12,
MALA ČOLNARSKA ULICA 4/f, g, h,
MIRJE od 1 do 12, neparne od 13 do 33,
MIVKA od 2 do 33, parne od 34 do 40,
MURNIKOVA ULICA 5, 8, 8/a, parne od 10 do 18,
OPEKARSKA CESTA od 28 do 55,
REČNA ULICA od 1 do 5, 6, 8,
RIHARJEVA ULICA 1, 3, 11, 13, 15, 19, 31,
SNEŽNIŠKA ULICA 5, 8, 10, 12,
STARETOVA ULICA od 11 do 29,
STRANSKA POT od 2 do 20,
ŠVABIČEVA ULICA 1, 3, 5, 7,
TRG MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD 4, 5,
TRNOVSKA ULICA parne od 2 do 10,
TRNOVSKI PRISTAN 2, 4, 4/a, 6, 6/a, 8,
VELIKI ŠTRADON od 2 do 13, 15, 17, 19,
VOGELNA ULICA od 1 do 8, 10,
VRTNA ULICA 1, 3, 5, 8, 13, 19, 22, 23,
ZIHERLOVA ULICA parne od 2 do 38, 39, 40, 41, 43, 46,
ZOISOVA CESTA parne od 2 do 16.

Dostopnost