Svet staršev

 

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na roditeljskem sestanku oddelka.

Predsednica sveta staršev v šolskem letu 2023/24: Petra Kromar Lešnik.

Svet staršev:

 • predlaga nadstandardne programe;
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja;
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
 • voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole;
 • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;
 • samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno-izobraževalnega dela in projekte;
 • oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja;
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Dostopnost